26.01.24

Joan Fontcuberta

Joan Fontcuberta: "Dust Culture". Exhibition at Museo Fortuny, Venice, Italy. 24.01.24 > 10.03.24

CAT 

Cultura de Pols va néixer com a part del programa Artistes en Residència del ICCD curat per Francesca Fabiani, en el qual Fontcuberta va optar per treballar sobre unes plaques fotogràfiques deteriorades del Fons Chigi, punt de partida d'una sèrie d'experiments visuals i lingüístics. Plançó d'una de les famílies nobles més riques i poderoses de la història, el príncep Francesco Chigi Albani della Rovere (1881-1953), naturalista i fotògraf aficionat, en el curs dels seus experiments va arribar sovint a solucions sorprenents que interactuen bé amb la provocativa intel·ligència i irònic de Fontcuberta. Una trobada de personalitats que, a partir de la pols d'arxiu - evocat pel títol que fa referència a la famosa obra de 1920 de Marcel Duchamp i Man Ray Élevage de poussière - van produir noves obres en una perspectiva contemporània.

Aquesta exposició inaugura la temporada d'exposicions del Museu Fortuny de Venècia de 2024.
 

CAST 

Cultura de Polvo nació como parte del programa Artistas en Residencia del ICCD curado por Francesca Fabiani, en el que Fontcuberta optó por trabajar sobre unas placas fotográficas deterioradas del Fondo Chigi, punto de partida de una serie de experimentos visuales y lingüísticos. Vástago de una de las familias nobles más ricas y poderosas de la historia, el príncipe Francesco Chigi Albani della Rovere (1881-1953), naturalista y fotógrafo aficionado, en el curso de sus experimentos llegó a menudo a soluciones sorprendentes que interactúan bien con la provocativa inteligencia y irónico de Fontcuberta. Un encuentro de personalidades que, a partir del polvo de archivo - evocado por el título que hace referencia a la famosa obra de 1920 de Marcel Duchamp y Man Ray Élevage de poussière - produjeron nuevas obras en una perspectiva contemporánea.

Esta exposición inaugura la temporada de exposiciones del Museo Fortuny de Venecia de 2024.

EN

Culture of Dust was born as part of the ICCD Artists in Residence program curated by Francesca Fabiani, in which Fontcuberta chose to work on some deteriorated photographic plates from the Chigi Fund, the starting point for a series of visual and linguistic experiments. Scion of one of the richest and most powerful noble families in history, Prince Francesco Chigi Albani della Rovere (1881-1953), naturalist and amateur photographer, in the course of his experiments often arrived at surprising solutions that interact well with the provocative intelligence and ironic by Fontcuberta. A meeting of personalities who from the archive dust - evoked by the title which refers to the famous 1920 work by Marcel Duchamp and Man Ray Élevage de poussière - produced new works in a contemporary perspective.

This exhibition innagurates the Venice's Fortuny Museum exhibitiion season of 2024. 

  

Joan Fontcuberta, Exhibition Palacio Fortuny, Venecia | Artsupp 

Trauma #3191, Joan Fontcuberta, Palacio Fortuny 

 


Tags: exhibition